Nabídka témat dizertačních prací

Vypsaná témata disertačních prací

Výsledky vyhledávání

Vývoj magnetoreologických tlumičů pro semi-aktivní řízení
Development of magnetorheological dampers for semi-active control

Cíle práce: Cílem tématu je výzkum a vývoj rychlého magnetoreologického tlumiče včetně algoritmů pro semi-aktivní řízení vedoucí k redukci vibrací a rázů. Vývoj lze směřovat do několika oblastí jako například: (i) tlumiče pro elektro enduro kolo; (ii) tlumiče do odpružení sedačky nákladních a zemědělských strojů; (iii) tlumiče pro zamezení extrémních rázů; (iv) tlumiče do podvozku letadla; (v) tlumiče pro motocykly. Téma je otevřeno pro tři studenty.
 • Účast na projektech: (i) Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel (MPO); (ii) Vývoj semi-aktivního algoritmu pro řízení tlumičů vrtění v rychlostech +200 km/hod (NCK Mestec); (iii) Vývoj elektro enduro kola s elektronicky řízenými tlumiči (připravovaný projekt TAČR Trend), kooperace se zahraničními univerzitami Maryland, INHA, Krakow, možnosti stáží na těchto univerzitách.
Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Michal Kubík, Ph.D.

Výzkum a vývoj magnetoreologických kapalin
Research and development of magnetorheological fluids

Cíle práce: Cílem tématu je výzkum a vývoj vysocestabilní magnetoreologické kapaliny s velkým magnetoreologickým efektem, zlepšenou časovou odezvou, dlouhou životností a tribologickými vlastnostmi s minimálním abrazivním působením na kontaktní dvojice. Téma je zaměřeno také na studium reologického chování nových MR kapalin zejména při vysokých smykových spádech a silném magnetickém poli. Téma je otevřeno pro tři studenty.
 • Účast na projektu GAČR "Studium časové odezvy magnetoreologické kapaliny", kooperace se zahraničními univerzitami Maryland, INHA, Nice, Dresden, Krakow a univerzitou Zlín, možnosti stáží na těchto univerzitách.
Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Michal Kubík, Ph.D.

Výzkum a vývoj magnetoreologického těsnění
Research and development of magnetorheological fluid seal

Cíle práce: Cílem tématu je inovace magnetoreologického těsnění pro dosažení dokonalé těsnosti, zejména s ohledem na možný únik nosné kapaliny v extrémních provozních podmínkách. Jde o experimentální práci s využitím stávajícího zařízení pro testy magnetoreologického těsnění. Téma je otevřeno pro jednoho studenta.
 • Kooperace se zahraničními univerzitami Maryland, INHA, Nice, Dresden, Berlín a Krakow s možností stáží na těchto univerzitách.
Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Michal Kubík, Ph.D.

Vývoj strukturovaných magnetických obvodů
Development of structured magnetic circuits

Cíle práce: Cílem tématu je výzkum a vývoj strukturovaných magnetických obvodů vyráběných metodou 3D tisku. Vývoj lze směřovat do několika oblastí jako například: (i) vývoj strukturovaných rotorů elektromotorů; (ii) vývoj pístů rychlých magnetoreologických tlumičů; (iii) vývoj rychlých elektromagnetických ventilů. Téma je otevřeno pro 2 studenty.
 • Účast na projektech: (i) Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel (MPO); (ii) Strukturované komponenty pro elektromagnetické aplikace (NCK Mestec); (iii) Vývoj elektro enduro kola s elektronicky řízenými tlumiči (připravovaný projekt TAČR Trend) kooperace se zahraničními univerzitami Maryland, INHA, Krakow, Tsinghua Peking možnosti stáží na těchto univerzitách.
Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.

Pokročilá diagnostika stavu ložisek větrných elektráren
Advanced diagnostics of wind turbine bearings

Cíle práce: Metodami predikce stavu a sledování vývoje naměřených veličin zejména rotačních strojů lze odhadnout zbývající provozní čas do poruchy a plánovat údržbu. Hlavní pozornost je zaměřena na vývoj nového systému monitorování a diagnostiky, zejména klíčových částí uložení rotoru s využitím dálkového přenosu dat. Dále bude probíhat úzká spolupráce při řešení dílčích úkolů vývoje nového typu ložiska pro uložení hlavního rotoru větrných elektráren. Hlavním cílem tedy bude návrh a o věření metodiky kontinuálního monitorování stavu ložisek větrných elektráren a vedlejší cíle budou zaměřeny na vývoj predikčních metod výpočtu doby do poruchy a technické možnosti dálkového přenosu dat mezi měřeným objektem a servisní organizací.
 • Účast na řešení projektů Technologické agentury ČR, spolupráce s výrobci v ČR, možnost zahraniční stáže.
Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. František Vlašic, Ph.D.

Tribologie implantátů pro lokální náhradu kloubní chrupavky
Tribology of implants for local articular cartilage replacement

Cíle práce: Smyslem výzkumu je tribologický popis chování implantátů pro lokální náhrady defektů kloubní chrupavky. Jedná se o experimentální práci založenou na využití kombinace biotribologických simulátorů a optických metod. Předpokládá se testování vhodných biokompatibilních materiálů včetně slitin titanu vyrobených aditivní technologií Selective Laser Melting.
 • Spolupráce s ortopedickou společností ProSpon, spol. s r. o. Spolupráce s Ortopedickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc. Spolupráce na řešení grantového projektu GA ČR: Tření a mazání implantátů malých kloubů vyráběných aditivní technologií 3D tisku kovů.
Školitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.

Biotribologie umělých slz pro léčbu syndromu suchého oka
Biotribology of artificial tears for the treatment of dry eye syndrome

Cíle práce: Cílem výzkumu je experimentální popis vývoje očního slzného filmu s využitím unikátního simulátoru oka a optické metody fluorescenční mikroskopie. Práce bude zaměřena na objasnění účinků vyvíjených umělých slz v podobě očních kapek, které jsou aplikovány při léčbě syndromu suchého oka.
 • Spolupráce na řešení grantového projektu TA ČR Trend: Výzkum a vývoj farmaceutické suroviny do umělých slz pro léčbu syndromu suchého oka. Spolupráce s firmou Contipro, a. s. v podobě stáží, práce v laboratořích a tvorby společných publikací v impaktovaných časopisech.
Školitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.

Využití tribologických metod pro predikci opotřebení dentálních materiálů při čištění zubů
Application of tribological methods for prediction of wear of dental materials during tooth cleaning

Cíle práce: Výzkum je zaměřen na analýzy opotřebení zubních tkání a výplňových materiálů v důsledku čištění zubů pomocí zubního kartáčku a profesionální depurace v rámci stomatologického a dentálně-hygienického ošetření. Jedná se o experimentální práci, ve které budou diskutovány zejména vlivy jako je tvar zakončení a tvrdost vláken kartáčku, abrazivita zubní pasty a účinek depuračních technik.
 • Spolupráce s firmou SynCare Plus, spol. s r. o. Spolupráce se Stomatologickou klinikou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Školitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Pavel Čípek

Tribologie polymerních materiálů pro výrobu podešví
Tribology of polymers for shoe sole application

Cíle práce: Výzkum bude zaměřen na analýzu protiskluzových vlastností materiálů využívaných pro výrobu podešví bot. Jedná se o experimentální práci zaměřenou na popis vývoje součinitele tření a chování mazacího filmu v kontaktu podešve při skluzu. Předpokládá se využití kombinace optických tribometrů a zařízení pro měření součinitele tření v kontaktu celé boty s podlahou či ledovou plochou.
 • Spolupráce s Centrem výzkumu obouvání z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v podobě stáží a měření v laboratořích.
Školitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. David Rebenda, Ph.D.

Výzkum a vývoj umělé kloubní chrupavky na bázi hydrogelu
Research and development of hydrogel-based artificial cartilage

Cíle práce: Cílem je výzkum, vývoj a komplexní popis materiálu na bázi hydrogelu, který lze potenciálně využít jako náhradu kloubní chrupavky. Jedná se o experimentální práci založenou na využití kombinace biotribologických simulátorů při současném studiu mechanických a viskoelastických vlastností. Výstupem bude materiál, kterým bude možné alespoň částečně nahradit kloubní chrupavku bez nutnosti zavedení kloubní náhrady.
 • Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, Kyushu University a Tokio Metropolitan University v Japonsku, zahraniční stáž.
Školitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. David Rebenda, Ph.D.

Možnosti aplikace povlaků ve výzkumu a vývoji kloubních náhrad
The potential of coating in research and development of joint replacements

Cíle práce: Cílem je komplexní tribologický popis chování kloubních náhrad s aplikovaným povlakem. Jedná se experimentální práci založenou na studiu tření a mazání s využitím biotribologických simulátorů. Předpokládá se spolupráce jak s akademickou, tak s komerční sférou, přičemž výstupem bude implantát nové generace, který bude splňovat požadavky biokompatibility a bude tak vhodný ke klinickým testům.
 • Spolupráce s FAU Erlangen-Nürnberg v Německu a společností Cidetec ve Španělsku, zahraniční stáž.
Školitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
Školitel specialista: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.

Návrh semiaktivního systému odpružení pro horská kola
Design of semiactive suspension systém for mountain bikes

Cíle práce: Cílem práce bude vyvinout systém inteligentního odpružení horských elektrokol. Současné komerčně nabízené elektricky řízené systémy odpružení na kolech nevyužívají potenciál rychlé semiaktivní regulace. Současné systémy tak pouze umožňují automatické ovládání ventilů, které se u starších modelů musely nastavovat ručně. Kvalitou jízdy ale tyto elektricky ovládané tlumiče nejsou schopny zajistit lepší jízdní vlastnosti oproti optimálně nastavenému pasivnímu nebo adaptivnímu tlumiči. Rychlé semiaktivní tlumení s magnetoreologickými tlumiči umožňuje kvalitativní posun v dosažitelném pohodlí jízdy a přítlaku kola na vozovku. V současnosti probíhá vývoj demonstrátorů jednotlivých komponent. Tyto komponenty ale bude nutné integrovat do celého funkčního systému a experimentálně ověřit funkčnost. Těžiště práce bude zejména ve zjištění omezujících vlastností reálných prvků systému (tlumiče, senzory atd.) a následnému návrhu optimálního řízení systému. Významnou částí práce budou jízdní zkoušky.
 • Předpokládá se spolupráce s komerčním partnerem z oblasti výroby horských kol a jejich odpružení (v současnosti se hledá)
Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.

Návrh rychlého semiaktivního tlumiče s elektromagnetickým ventilem pro kolejová vozidla
Design of a fast semi-active damper with a solenoid valve for railway vehicles

Cíle práce: Současný vývoj podvozků kolejových vozidel ukazuje značný potenciál pro zlepšení vlastností pojezdu pomocí semiaktivně řízených tlumičů. V modelech byl doposud ověřen přínos rychlých magnetoreologických tlumičů, které jsou ale drahé a v konzervativní komunitě vývojářů železničních vozidel příliš progresivní. Tyto problémy by mohly být eliminovány, pokud by na trhu byly dostupné klasické semiaktivní tlumiče s možností řízení pomocí solenoidového ventilu. Změna tlumící síly v reakci na řídicí signál u dostupných tlumičů tohoto typu je ale příliš pomalá. Cílem práce je tedy vývoj a experimentální ověření semiaktivního tlumiče se solenoidovým ventilem s rychlou časovou odezvou.
 • Spolupráce na vývoji tlumiče s firmou Strojírna Oslavany v rámci projektu TAČR
Školitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
Školitel specialista: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.

Aditivně vyráběné struktury s tvarovou pamětí
Additivelly manufactured structures with shape memorry effect

Cíle práce: Cílem práce je pomocí technologie selektivního laserového tavení zpracovat slitinu s tvarovou pamětí do formy struktury. Předpokládá se studium procesních parametrů pro slitinu niklu a titanu až do úrovně velmi tenkých stěn a prutových struktur. Studium mechanických vlastností materiálu v závislosti na tepelném zpracování. Studium chování efektu tvarové paměti v závislosti na procesních parametrech a transformačních teplotách.
 • Zapojení do mezinárodního projektu BAANG. Půlroční stáž na technické univerzitě ve Vídni
Školitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Ondřej Červinek

Zvyšování účinnosti polymerního ozubení
Increasing efficiency of polymer gears

Cíle práce: Cílem je zjistit jak mechanické vlastnosti polymerních materiálů a jejich změny s teplotou a frekvencí zatěžování ovlivňují tloušťku mazací vrstvy, tření a únosnost ozubení. Jedná se o experimentální práci, kde výsledky budou porovnány s numerickým modelem vyvíjeným v rámci mezinárodní spolupráce. Použití polymerních materiálů na mazané ozubení je výrobně i provozně efektivní.
 • Spolupráce a stáže na zahraničních pracovištích
Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Mechanismus vzniku a šíření hluku z kontaktu kola a kolejnice
Mechanism of generation and propagation of wheel-rail contact noise

Cíle práce: Cílem práce je vyhledání klíčových provozních parametrů, které ovlivňují vznik a zejména šíření kvílivého hluku v kontaktu kola a kolejnice s řízenou adhezí. Předpokládá se vývoj vhodného numerického simulačního modelu a jeho experimentální verifikace. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s pracovištěm na Southwest Jiaotong University v Číně.
 • Možnost stáže na špičkovém vědeckém pracovišti při Southwest Jiaotong University v Číně.
Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Radovan Galas, Ph.D.

Prevence vzniku kvílivých hluků v kolejové dopravě
Prevention of wheel squeal noises of railroad traffic

Cíle práce: Cílem práce je vývoj technických řešení vedoucích ke snížení kvílivých hluků v kontaktu kola a kolejnice s řízenou adhezí. Předmětem řešení je návrh komplexní prediktivní metody pro aplikaci produktů na temeno kolejnice a její experimentální verifikace v reálných podmínkách na vybraných tramvajových tratích v Brně. Výzkum proběhne v úzké spolupráci s DPMB, který s hlukem v zastavěných oblastech dlouhodobě bojuje.
 • Úzká spolupráce s Dopravním podnikem města Brna.
Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Radovan Galas, Ph.D.

Redukce hluku závěsu kola elektromobilu
Reduction of noise of electric car suspension

Cíle práce: Cílem práce je popis mechanismů, které vedou k vyzařování hluku z tlumicích prvků závěsů elektromobilů. S využitím experimentů a simulací budou stanoveny klíčové provozní podmínky a jejich vliv na vyzařování hluku z tlumičů se semiaktivním řízením. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s pracovištěm Technické univerzity v Krakově.
 • Možnost stáže na specializovaném výzkumném pracovišti při Cracow University of Technolgy.
Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Michal Kubík, Ph.D.

Zvyšování výkonnostních parametrů hydrostatického ložiska
Increasing performance parameters of hydrostatic bearing

Cíle práce: Cílem je výrobní a výkonnostní optimalizace geometrie kapsy a buňky velkorozměrového hydrostatického ložiska pomocí CFD simulace s experimentálním ověřením. Jedná se o výzkumnou experimentální práci vedoucí ke snížení ztrátového součinitele a energetické náročnosti hydrostatických uložení.
 • Zapojení do řešení projektu TAČR -NCK2 Stáž na zahraniční univerzitě
Školitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Michal Michalec

Vliv nestacionárního elektrického pole na chování iontových kapalin
Influence of non-stationary electric field on behavior of ionic liquids

Cíle práce: Cílem je objasnit mechanismus utváření mazacího filmu ve vysoce zatížených kontaktech mazaných iontovými kapalinami za působení nestacionárního elektrického pole. Jedná se o experimentální práci založenou na využití kolorimetrické interferometrie, jejíž součástí je vývoj experimentálního simulátoru pro měření tření, tloušťky a teploty maziva.
 • Stáž na zahraniční univerzitě
Školitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Vývoj tuhých modifikátorů tření pro kolejovou dopravu
Development of solid friction modifier for railway

Cíle práce: Cílem práce je vyvinout nový modifikátor tření na tuhé bázi. Při experimentálním vývoji modifikátoru tření bude hodnocena adheze v kontaktu, opotřebení, míra poškození kontaktních těles a měrná vodivost kontaktu. Součástí práce bude také studium tuhých modifikátorů tření pro různé stavy kontaminace kontaktu.
 • Spolupráce na vývoji s předním zahraničním pracovištěm.
Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Radovan Galas, Ph.D.

Modelování rozhraní kolejové vozidlo-kolej
Modelling of wheel-rail interface

Cíle práce: Cílem práce je vytvořit model pro simulaci a studium tribologických procesů v kontaktu kola a kolejnice s využitím nejnovějších poznatků. Model bude experimentálně ověřen a využit ke studiu vlivu kontaminantů, materiálů aplikovaných do kontaktu a složení výsledné třecí vrstvy s ohledem na třecí vlastnosti a další projevy rozhraní.
 • Práce na projektu Technologické agentury České republiky
Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Daniel Kvarda

Experimentální výzkum mechanizmů poškození kluzných ložisek
An experimental research on damage mechanism of journal bearings

Cíle práce: Práce je zaměřena na experimentální studium mezních stavů a poškození velkorozměrných kluzných ložisek pro větrné elektrárny. Cílem je implementovat do metodiky testování pokročilé metody (vibrodiagnostika, akustická emise) pro sledování stavu a diagnostiku vzniku a rozvoje poškození.
 • Spolupráce s průmyslem a využití unikátních pozorovacích metod.
Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Výzkum texturovaných kluzných povrchů
Research on textured sliding surfaces

Cíle práce: Práce je zaměřena na experimentální studium tření a mazání kluzných kontaktů s texturovanými povrchy. Cílem je pomocí pokročilých optických metod objasnit příspěvek jednotlivých lokálních účinků k chování tohoto termohydrodynamického kontaktu.
 • Spolupráce předních tuzemských pracovišť na projektu základního výzkumu.
Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Analýza mazaných kontaktu pomocí strojového učení
Analysis of lubricated contacts by machine-based learning

Cíle práce: Cílem práce je využít algoritmy strojového učení pro analýzu experimentálních dat z měření mazaných bodových kontaktů. Téma se týká vztahu tření a tloušťky mazací vrstvy pro povrchy s reálnou drsností. Vyvinuté algoritmy pomohou zjistit nové empirické závislosti automatickou analýzou velkého množství měřených dat.
 • Spolupráce a stáže na zahraničních pracovištích
Školitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Petr Šperka, Ph.D.

Analýza přesnosti pohybu velkorozměrové 3D tiskárny pomocí optických metod
Motion Accuracy Analysis of a Large-Scale 3D Printer Using Optical Methods

Cíle práce: Rešerše existujících metod kontroly přesnosti pohybu velkorozměrové 3D tiskárny. Návrh systému optické kontroly pohybu tiskové hlavy a jeho realizace. Experimentální testování a analýza získaných dat. Identifikace klíčových parametrů ovlivňujících přesnost pohybu tiskové hlavy.
 • Práce na rozvíjející se technologii velkorozměrové aditivní výroby
Školitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

Tribologie rozhraní kolejové vozidlo-kolej
Tribology of the wheel-rail interface

Cíle práce: Cílem je objasnit chování látek ovlivňujících tření v kontaktu kola a kolejnice v závislosti na složení třecí vrstvy, která přirozeně vzniká na povrchu kontaktních těles. Jedná se o experimentální práci zkoumající interakci přírodních kontaminantů a dalších látek cíleně aplikovaných do kontaktu kola a kolejnice.
 • Řešení mezinárodního výzkumného projektu
Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Vývoj nástrojů pro diagnostiku opotřebení kontaktu kola a kolejnice
Development of wheel-rail contact wear diagnostic tool

Cíle práce: Během jízdy kolejového vozidla traťovým obloukem dochází ke zvýšenému tření a opotřebení mezi okolkem kola a pojížděnou hranou kolejnice. Cílem práce je vyvinout experimentální metodu a zařízení pro provozní sledování a diagnostiku míry tření a opotřebení v tomto kontaktu. Využity budou nástroje vibrační a akustické diagnostiky.
 • Vývoj zařízení pro implementaci v reálném provozu
Školitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Milan Omasta, Ph.D.

Vývoj magnetoreologického systému tlumení rázových dějů pro armádní aplikace
Development of a magnetorheological shock attenuation system for military applications

Cíle práce: Cílem práce je návrh systému pro tlumení rychlých rázových dějů. Předpokládá se vývoj magnetoreologického tlumicího prvku a návrh jeho semi-aktivního řízení. Výzkum bude probíhat v rámci projektu Evropské obranné agentury.
 • Výzkum podporuje Evropská obranná agentura EDA. Možnost zahraniční stáže.
Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Michal Kubík, Ph.D.

NDT hodnocení kvality betonových směsí využívaných pro 3D tisk
NDT evaluation of concrete mixture quality used for 3D printing

Cíle práce: 1) Provést kompilaci různých zkušebních metod na ztvrdlém tištěném betonu za účelem hodnocení mechanických vlastností. 2) Zjistit vliv stáří betonu a časového intervalu na mechanické vlastnosti. 3) Sledovat degradační chování materiálu s cílem odhalit lokálně distribuované mikrotrhliny vznikající v kombinaci s plastickou deformací. 4) Průměrná pevnost v ohybu a tlaku u směsí vyztužených vlákny.
 • Spolupráce s vybranými výzkumnými pracovišti, spolupráce na řešení projektů TAČR, MPO.
Školitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. František Vlašic, Ph.D.

3D tisk cementových kompozitů pro stavebnictví
3D printing of cement composites for construction

Cíle práce: Vývoj technologie 3D tisku cementových směsí s vetší frakcí kameniva a řízeným dávkováním urychlovačů zajišťující ekonomickou a efektivní výrobu stavebních dílců. Řešení tématu předpokládá zapojení do vývoje specifických zařízení a přípravků pro míchání, dopravu a dávkování cementové směsi včetně simulace výroby, řízení procesu a vývoje materiálu.
 • Zapojení do národního centra kompetence pro pokročilé materiály a efektivní budovy
Školitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. David Škaroupka, Ph.D.