PHDMISE NA ÚSTAVU KONSTRUOVÁNÍ

VYDEJ SE NA MISI, KTERÁ POSUNE HRANICE LIDSKÉHO POZNÁNÍ V KONSTRUKČNÍM INŽENÝRSTVÍ

Pokud se rozhodneš pro doktorské studium na Ústavu konstruování, budeš objevovat nové věci nebo navrhovat nové stroje či technologie. Na konci své mise získáš titul Ph.D., který představuje nejvyšší mezinárodně uznávané dosažitelné vzdělání. Jako specialista se okamžitě uplatníš v ČR i v zahraničí. Poperou se o tebe ve všech strojírenských oborech a můžeš pracovat jako vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník. A pokud se opravdu vyšvihneš, můžeš se stát i odborných asistentem na Ústavu konstruování.

DOKTORSKÉ STUDIUM NA ÚK

Doktorský studijní program v oboru Konstrukční a procesní inženýrství je zaměřen na přípravu studentů k samostatné tvůrčí činnosti na úrovni mezinárodních standardů v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základního a aplikovaného výzkumu ve všech oblastech strojního inženýrství. Témata doktorských disertačních prací jsou zaměřena na aktuální problémy spadající do výzkumného programu Ústavu konstruování a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Zejména se jedná o oblast tribologie, diagnostiky, reverzního inženýrství a aditivních technologií a průmyslového designu.

PROČ STUDOVAT PH.D. PRÁVĚ NA ÚK

 • Získání Ph.D. do čtyř let.
 • Kompletní materiální zajištění studia.
 • Navýšení stipendia.
 • Možnost placených jazykových kurzů.
 • Účast na tuzemských i zahraničních konferencích a stážích.

PRACUJ VE ŠPIČKOVĚ VYBAVENÝCH LABORATOŘÍCH

Ústav konstruování disponuje rozsáhlým přístrojovým vybavením a progresivními technologiemi, které vytvářejí skvělé podmínky pro dosažení fundamentálních výsledků. Výzkumná infrastruktura se rozkládá na ploše 3 570 m2. Mezi nejdůležitější patří laboratoře.

 • Laboratoř tribologie je vybavena zařízeními pro komplexní studium v oblasti tření, opotřebení a mazání.
 • Laboratoř diagnostiky umožňuje posuzování vnější i vnitřní hlukové emise strojů a zařízení včetně identifikace zdrojů hluku, kontaktní i bezkontaktní měření vibrací, snímání tlumicích charakteristik magnetoreologických tlumičů a výzkum v oblasti nedestruktivního testování.
 • Laboratoř reverzního inženýrství a aditivních technologií disponuje technologiemi trojrozměrné digitalizace a zařízeními na výrobu unikátních dílů, prototypů a testovacích vzorků s komplikovanou geometrií nebo vnitřní strukturou, jež jsou obtížně vyrobitelné konvenčními technologiemi.

Vše Ti bude k dispozici.

PŘEDVEĎ SVOJE SCHOPNOSTI

Studium trvá 4 roky a uskutečňuje se prezenční formou. V průběhu studia se podílíš na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu, účastníš se konferencí a odborných zahraničních stáží, publikuješ a věnuješ se výzkumné a vývojové činnosti. K získání titulu Ph.D. musíš úspěšně složit vybrané zkoušky, projít státní doktorskou zkouškou a obhájit disertační práci. Na doktorandy, tak jako na sebe, klademe vysoké požadavky a předáváme jim své know-how.

ZÍSKEJ VYSNĚNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Naši absolventi jsou velmi žádaní v českých i v zahraničních firmách. Studium je interdisciplinární a můžeš se tak uplatnit ve všech strojírenských oborech na pozici vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka. Pokud je Tvým snem vědecká dráha, můžeš pokračovat na Ústavu konstruování jako akademický pracovník na pozicích odborný asistent nebo výzkumný pracovník. Budeš dále rozšiřovat poznání v oblasti konstruování strojů, publikovat, absolvovat zahraniční stáže a přednášet na světových konferencích.

CO MUSÍŠ SPLNIT, ABY SES STAL NAŠÍM DOKTORANDEM

 • Řádně ukončit studium v magisterském studijním programu technického nebo přírodovědného zaměření.
 • Úspěšně absolvovat přijímací zkoušku (pokud není prominuta).
 • Mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanovuje směrnice děkana pro aktuální akademický rok. Nejprve si vybereš téma disertační práce a tím i svého školitele. Přihlášku ke studiu podáš elektronicky do konce května daného roku. K přihlášce přiložíš motivační dopis, strukturovaný životopis a kopii dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (kopie dokladů stačí odevzdat nejpozději u zápisu ke studiu). Po absolvování státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu Tě pozveme na přijímací zkoušku, kde zhodnotíme tvé předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. Přijímací zkouška sestává z testu z matematiky, fyziky a z ústního pohovoru.

VYBER SI TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

Kompletní seznam nabízených témat disertačních prací najdeš na speciálním webu věnovanému doktorskému studiu na Ústavu konstruování www.phdmise.cz. Nalezneš zde nejen kompletní seznam témat, ale také profily školitelů, plán studia a další informace.

DOKTORSKÝM STUDIEM TĚ PROVEDE ŠKOLITEL

Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem, kteří odborně vedou doktoranda během doktorského studia. Konkrétního školitele si vybereš společně s tématem disertační práce. Bude pro Tebe klíčovou postavou při jejím řešení. Můžeš s ním konzultovat problémy, na které při svém studiu a výzkumu narazíš. Školitel tě bude motivovat k publikování v impaktovaných časopisech a iniciovat tvoji účast na zajímavých zahraničních stážích a vědeckých konferencích.

NEVÁHEJ A ZAŽIJ TO NA VLASTNÍ KŮŽI