DOKTORSKÉ STUDIUM NA ÚSTAVU KONSTRUOVÁNÍ

VYDEJTE SE NA MISI, KTERÁ POSUNE HRANICE LIDSKÉHO POZNÁNÍ V KONSTRUKČNÍM INŽENÝRSTVÍ

Ústav konstruování nabízí doktorské studium ve studijním programu Konstrukční a procesní inženýrství. Co to znamená? Jednoduše řečeno objevovat nové věci nebo navrhovat nové stroje či technologie. Odměnou za úspěšné dokončení studia je titul Ph.D., který představuje nejvyšší mezinárodně uznávané dosažitelné vzdělání. Stojí to za to? Záleží na motivaci každého. Jedno je jisté. Jako absolvent se stanete špičkou ve svém oboru a budete mít fundamentální znalosti a schopnosti pro řešení naléhavých a komplexních problémů, kterým čelí dnešní svět.

Nabídka témat dizertačních prací

E-přihláška na doktorské studium

DOKTORSKÉ STUDIUM NA ÚK

Doktorský studijní program Konstrukční a procesní inženýrství je zaměřen na přípravu studentů k samostatné tvůrčí činnosti na úrovni mezinárodních standardů v oblasti konstruování strojů a průmyslového designu. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základního a aplikovaného výzkumu ve všech oblastech strojního inženýrství. Témata doktorských dizertačních prací jsou zaměřena na aktuální problémy spadající do výzkumného programu Ústavu konstruování a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Zejména se jedná o oblast tribologie, diagnostiky, reverzního inženýrství a aditivních technologií.

PROČ STUDOVAT PH.D. PRÁVĚ NA ÚK

 • Získání Ph.D. do čtyř let.
 • Kompletní materiální zajištění studia.
 • Pracovní poměr.
 • Možnost placených jazykových kurzů.
 • Účast na tuzemských i zahraničních konferencích a stážích.

PRŮBĚH STUDIA

Doktorské studium trvá 4 roky a uskutečňuje se prezenční formou. V průběhu studia se student podílí na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu, účastní se konferencí a odborných zahraničních stáží, publikuje a věnuje se výzkumné a vývojové činnosti. K získání titulu Ph.D. musí úspěšně složit vybrané zkoušky, projít státní doktorskou zkouškou a obhájit dizertační práci.

ŠPIČKOVĚ VYBAVENÉ LABORATOŘE

Ústav konstruování disponuje rozsáhlým přístrojovým vybavením a progresivními technologiemi, které vytvářejí skvělé podmínky pro dosažení fundamentálních výsledků. Výzkumná infrastruktura se rozkládá na ploše 3 570 m2. Mezi nejdůležitější patří laboratoře:

 • Laboratoř tribologie je vybavena zařízeními pro komplexní studium v oblasti tření, opotřebení a mazání.
 • Laboratoř diagnostiky umožňuje posuzování vnější i vnitřní hlukové emise strojů a zařízení včetně identifikace zdrojů hluku, kontaktní i bezkontaktní měření vibrací, snímání tlumicích charakteristik magnetoreologických tlumičů a výzkum v oblasti nedestruktivního testování.
 • Laboratoř reverzního inženýrství a aditivních technologií disponuje technologiemi trojrozměrné digitalizace a zařízeními na výrobu unikátních dílů, prototypů a testovacích vzorků s komplikovanou geometrií nebo vnitřní strukturou, jež jsou obtížně vyrobitelné konvenčními technologiemi.

UPLATNĚNÍ

Naši absolventi jsou velmi žádaní v českých i v zahraničních firmách. Studium je interdisciplinární. Uplatnění tak lze nalézt ve všech strojírenských oborech na pozici vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka. Ti, jejichž cílem je vědecká dráha, mohou pokračovat na Ústavu konstruování jako akademičtí pracovníci na pozicích odborný asistent nebo výzkumný pracovník, a dále rozšiřovat poznání v oblasti konstruování strojů, publikovat, absolvovat zahraniční stáže a přednášet na světových konferencích.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu technického nebo přírodovědného zaměření.
 • Úspěšné absolvování přijímací zkoušky (pokud není prominuta).
 • Předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanovuje směrnice děkana pro aktuální akademický rok. Prvním krokem je výběr tématu dizertační práce a tím i školitele. Přihláška ke studiu se podává elektronicky do konce května daného roku. K přihlášce se přikládá motivační dopis, strukturovaný životopis a kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (kopie dokladů stačí odevzdat nejpozději u zápisu ke studiu). Poté následuje přijímací zkouška, na které se hodnotí předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. Přijímací zkouška sestává z testu z matematiky a fyziky a z ústního pohovoru.

ŠKOLITELÉ

Školitelé jsou respektovaní odborníci s mezinárodním kreditem, kteří odborně vedou doktoranda během doktorského studia. Konkrétního školitele si vybíráte společně s tématem dizertační práce. Je klíčovou postavou při jejím řešení. Můžete s ním konzultovat problémy, na které při svém studiu a výzkumu narazíte. Školitel Vás bude motivovat k publikování v impaktovaných časopisech a iniciovat Vaši účast na zajímavých zahraničních stážích a vědeckých konferencích.

NEVÁHEJTE A ZAŽIJTE TO NA VLASTNÍ KŮŽI